Monday, April 9, 2012

1958 | GRAZIA | PARABIAGO, MILAN |

1958 | GRAZIA by Fulvio Rapizzi
Parabiago, Milan