Saturday, November 8, 2014

1961 | FRATELLI DAINESI | VIGEVANO

1961 | Fratelli Dainesi (Giovanni & Giuseppe)
Vigevano

1961 | Fratelli Dainesi (Giovanni & Giuseppe)
Vigevano

1961 | Fratelli Dainesi (Giovanni & Giuseppe)
Vigevano

1961 | Fratelli Dainesi (Giovanni & Giuseppe)
Vigevano

1961 | Fratelli Dainesi (Giovanni & Giuseppe)
Vigevano

Fratelli Dainesi
1959


1961 | Fratelli Dainesi (Giovanni & Giuseppe)
Vigevano