Tuesday, March 22, 2016

1972 | ALDROVANDI | VIGEVANO

1971 | Aldrovandi by Gino Aldrovandi | detail
Vigevano

1971 | Aldrovandi by Gino Aldrovandi | detail
Vigevano

1971 | Aldrovandi by Gino Aldrovandi
Vigevano

1971 | Aldrovandi by Gino Aldrovandi
Vigevano


___________________________

ALDROVANDI | VIGEVANO
___________________________1971 | Aldrovandi by Gino Aldrovandi | detail
Vigevano
Source: Ars Sutoria magazine