Wednesday, July 9, 2014

ALDROVANDI | VIGEVANO | INDEX
Gino Aldrovandi | Vigevano
History Of

1953 - 1963
The Italian Stiletto Heel Gallery

1964

1965 | Part 1 | Part 2

1966 | Part 1 | Part 2

1967

1968

1969

1970 | Part 1 | Part 2

1971

1972

1973 | Part 1 | Part 2

1974
______________________________